Asianajaja rikosasioihin avustaa rikosprosessissa

Juristit erikoistuvat yleensä joihinkin lain erikoisalaan ja asianajaja kannattaa valita hänen pääosaamisalan mukaan. Rikosprosessissa voi olla osallisena asianomistajana, syytettynä tai todistajana. Asianomistajan ja syytetyn kannattaa harkita asianajajan apua heti prosessin alkuvaiheessa. Asianajaja rikosasioihin voi olla avustamassa jo rikosilmoituksen laadinnassa ja esitutkinnassa, riippumatta siitä, minkälainen rikos on tapahtunut. Joissakin tilanteissa sekä rikoksesta epäillylle että asianomistajalle on lain nojalla määrättävä puolustaja tai oikeusavustaja, jolloin heidän ei tarvitse itse ryhtyä toimenpiteisiin asianajajan löytämiseksi. Rikosprosessi on monivaiheinen ja tutkinnan kesto riippuu rikoksen laadusta ja siitä, kuinka paljon poliisilla on asioita tutkittavana. Jos rikosasiat ja rikosprosessi on ajankohtainen aihe, kannattaa lukea blogista lisää, miten rikosprosessi etenee ja mitä sen kuluessa kannattaa huomioida.

Rikosoikeudessa käsitellään rikoksia ja rikosten seuraamuksia sekä rangaistuksia

Rikosasiassa on aina kaksi osapuolta, rikoksen tekijä ja rikoksen uhri eli asianomistaja. Molemmat voivat käyttää asianajan apua jo prosessin alkuvaiheesta lähtien. Asianomistaja voi käyttää lakimiestä jo rikosilmoituksen tekemisessä ja koko rikosprosessissa sen jälkeen. Rikoksesta epäilty voi käyttää lakimiestä apunaan kuulusteluista lähtien. Molemmille osapuolille on hyötyä asiantuntevasta avusta, jonka avulla voidaan varmistaa oikeuksien toteutuminen mahdollisimman hyvin. Asianomistajalla on myös mahdollista pyytää tukihenkilö mukaan prosessiin rikosuhripäivystyksestä. Rikosprosessi alkaa, kun poliisille tehdään rikosilmoitus. Poliisi tekee kaikista rikosilmoituksista esitutkinnan, jonka perusteella ratkaistaan, onko asiassa tapahtunut rikos ja miten asian käsittely etenee.

Miten oikeusavustajan kulut katetaan

Oikeudenkäynnistä saattaa aiheutua kuluja oikeusavustajan käytöstä. Toisinaan osan kuluista voi joutua maksamaan itse, mutta useimmiten ainakin osa voidaan kattaa vakuutuksesta tai valtion varoista. Oikeusturvavakuutus saattaa myös kattaa osan kuluista, mutta yleensä se ei kata esietutukinnassa käytetyn avustajan kuluja. Jos asianomistaja on vähävarainen, voi olla, että on mahdollista hakea korvausta myös kulujen omavastuuosuuden osalta. Neuvoja kaikissa rikosasiaan liittyvissä asioissa voi kysyä rikosuhripäivystyksestä. Rikosuhripäivystykseen kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian rikoksen tapahduttua, koska usein on tärkeää saada tukea heti rikoksen tapahduttua sekä neuvoja prosessin hoitamisessa.Asianajaja rikosasioihin osaa myös neuvoa kaikissa rikosasioihin liittyvissä asioissa, jo prosessin alusta lähtien.

jaa